CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

cLUBE DE EMPREGO

No BOP (Boletín oficial da provincia da Coruña) número 91, do martes 18 de maio de 2021 publícase a resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOAXE-C: CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O MANTEMENTO DE CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS NO ANO 2021.

Á Cocina Económica de Santiago fóronlle concedidos 19.500,00 euros para o obxecto de: EOR-3 Comedores sociais. “Asesoramento, formación e acompañamento as persoas usuarias da Cocina Económica de Santiago

sUBVENCIÓN DA dEPUTACIÓN

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

En el BOP (Boletín oficial de la provincia de A Coruña) número 91, del martes 18 de mayo de 2021 se publica la resolución por la que se aprueba la concesión definitiva de subvenciones correspondientes al programa: FOAXE-C: CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN EL AÑO 2021.

A la Cocina Económica de Santiago le fueron concedidos 19.500,00 euros para el objetivo de: EOR-3 Comedores sociales. “Asesoramiento, formación y acompañamiento a las personas usuarias de la Cocina Económica de Santiago.

PROGRAMA FOIE/2021

En el BOP (Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña) del 25 de mayo de 2021 se publica la resolución por la que se aprueba la concesión definitiva de subvenciones correspondientes al programa FOIE/2021: Convocatoria del programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para la inversión de Servicios Sociales en el año 2021.

A la Cocina Económica de Santiago le han sido concedidos 3.157,71 euros para la realización de las siguientes inversions:

  • Acondicionamiento de almacén y entradas.
  • Adquisición de ordenador.
  • Actualización de la página web.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

No BOP (Boletín oficial da provincia da Coruña) de hoxe 25 de maio de 2021 publícase a resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOIE/2021: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de Servizos Sociais no ano 2021.

Á Cociña Económica de Santiago fóronlle concedidos 3.157,71 euros para a realización das seguintes inversions:

  • Acondicionamento de almacén e entradas.
  • Adquisición de ordenador.
  • Actualización da páxina web.

Concesión Xunta

Concesión Xunta